Intel Core 2 Duo T7500 CPU.
- LF80537
- 7717A687
- SLA44
- 2.20/4M/800.

Shipping Policies